лекція 7

 
 

лекція 7
 

Обсяг перевезень. Вантажообіг

 

Робота вантажного автомобільного транспорту характеризується двома основними показниками: обсягом перевезень вантажів вантажообігом.

Обсяг перевезень Q - вимірюється в тоннах і показує кількість перевезеного вантажу або обсяг, який необхідно перевезти за визначений період часу.

Вантажообіг Р вимірюється в тонно-кілометрах і показує обсяг транспортної роботи з переміщення вантажу, яка вже виконані або повинна бути виконана упродовж визначеного періоду.

Обсяг перевезень і вантажообіг автотранспортного підприєм­ства розподіляється за групами вантажів відповідно до прийнятої номенклатури. Цей розподіл називається структурою перевезень і вантажообігу

Структура містить кількісну і якісну характеристику переве­зень, показуючи частку кожного вантажу у загальному обсязі пере­везень і вантажообігу.

При визначенні обсягу перевезень необхідно враховувати, що одні й ті самі вантажі (особливо у містах) можуть перевозитися кіль­ка разів. Це викликано тим, що багато вантажів не завжди слідують від місця виробництва безпосередньо до місця споживання. Наприк­лад, деякі будівельні матеріали для санітарно-технічних і електромонтажних робіт спочатку завозять на відповідні склади, а вже по­тім розвозять по будівельним ділянкам.

Найчастіше до повторюваних перевезень вдаються при достав­ці промислових і продовольчих товарів у торговельну мережу. Ці товари, особливо при доставці їх залізничним, водним або повіт­ряним транспортом, спочатку від станцій, причалів або аеропортів доставляють на торговельні склади, де їх сортують, а вже потім завозять до магазинів.

При повторюваності перевезень їхній обсяг може бути більшим фактичної кількості вантажу, виробленого або спожитого у даному місці. Вона визначається коефіцієнтом повторюваності Кповт., який становить відношення обсягу перевезень до фактично виробленої або спожитої кількості вантажу.

Наприклад, для потреб будівництва необхідно перевезти 15 тис. т різноманітних санітарно-технічних матеріалів, з яких 6 тис. т перевозиться 1 раз, 5 тис. т — 2 рази, 4 тис. т — 3 рази. Обсяг перевезень вантажу при цьому буде становити:

 

Q = 6,0 • 1 + 5,0 • 2 + 4,0 • 3 = 28 тис. т,

а коефіцієнт повторюваності:

Кповт. = 28 : 15 = 1,87.

 

Коефіцієнт повторюваності залежить від правильності органі­зації доставки вантажу від місця виробництва до місця споживання. Повторюваність перевезень спричиняє збільшення транспорт­них витрат. Скорочення повторюваності перевезень — важливе на­родногосподарське завдання, виконання якого можливе за рахунок раціональних схем перевезень, в яких «перевалка» вантажу через склади або повністю виключається, або зводиться до мінімуму.

Такими схемами є, наприклад, доставка будівельних деталей і конструкцій при монтажі будівель «з коліс», доставка добрив за схе­мами: вагон — автомобіль

— поле або завод — автомобіль — поле; доставка промислових і продовольчих товарів від виробника безпо­середньо у торговельну мережу тощо.

Залежно від часу, затраченого на перевезення, вантажообіг і об­сяг перевезень буває годинним, добовим, місячним, квартальним, річним.

Річний вантажообіг і обсяг перевезень здебільшого нерівно­мірно розподіляються за місяцями і кварталами. Ці коливання зумов­лені специфікою виробництва, яке обслуговується автомобільним транспортом. Найбільш яскраво видно сезонність перевезень на прикладі сільськогосподарських вантажів, де велика різниця між літньо-осіннім і зимовим періодами.

Сезонність може бути викликана також кліматичними умова­ми, станом шляхів даної місцевості (снігові замети, часткове або повне бездоріжжя в осінній і весняний періоди тощо).

Ступінь нерівномірності перевезень визначається коефіцієн­том нерівномірності ηн який дорівнює відношенню максимальних значень обсягу Qмакс перевезень і вантажообігу Рмакс до середніх значень Qсеред. і Рсеред. за певний період часу:

ηнQ = Qмакс/ Qсеред

ηнQ = Рмакс/ Рсеред

 

Якщо у І кварталі перевезено 40 тис. т і виконано 480тис. ткм; у II кварталі — 47 тис. т і 705 тис. ткм, у III кварталі — 62 тис. т і 620 тис. т-км, у IV кварталі — 51 тис. т і 714 тис. ткм, то середні значення обсягу перевезень і вантажообігу за рік становлять:

 Qсеред.= (40 + 47 + 62 + 51) / 4 = 50 тис. т; .

 Рсеред. = (480 + 705 + 620 + 714) / 4 ~ 630 тис. ткм.

Коефіцієнти нерівномірності відповідно будуть дорівнювати:

ηнР =  62:50=1,24;

ηнQ  = 714: 630 =1,13.

 

Вантажні потоки

Вантажним потоком (вантажопотоком) називається кількість вантажу (у тоннах), що переміщується у певному напрямку за пев­ний період часу.

Структура вантажопотоків буває:

галузевою (залежно від належності вантажу до галузі народ­ного господарства, наприклад продукція нафтопереробної, харчової промисловості та ін.),

груповою (залежно від належності вантажу до певної групи, наприклад продовольчі товари, будівельні вантажі та ін.),

родовою (залежно від розподілу вантажів за властивостями, притаманними тільки їм, наприклад зернові культури, молочні про­дукти, залізобетонні вироби та ін.).

Коли вантажостворювальні, а особливо вантажопоглинальні пункти мають невеликі обсяги перевезень і вантажообігу, то для вивчення вантажів і оперативного планування перевезень доцільно об'єднувати (агрегатувати) їх у мікрорайони.

Мікрорайон — ділянка території, на якій розміщено кілька вантажостворювальних і вантажопоглинальних пунктів.

 Создан 26 фев 2011  Комментарии       
Всего 1, последний 4 года назад
Тарас 12 дек 2014 ответить
нерівномірність обсягів перевезення вантажопотоків? це як розуміти
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником