лекція 8

 
 

лекція 8
Виробничий процес вантажного автомобільного транспор­ту

Виробничий процес вантажного автомобільного транспор­ту — це переміщення вантажів у часі і просторі, тобто переміщен­ня визначеної кількості вантажу, який вимірюється у тоннах, і вико­нання визначеного обсягу транспортної роботи, яка вимірюється у тонно-кілометрах.

Одиницею цього виробничого процесу є їздка або комплекс операцій з навантаження, перевезення і розвантаження вантажу, які виконуються з початку навантаження вантажу до наступного на­вантаження.

Для планування, обліку та аналізу роботи ДТЗ вантажного ав­томобільного транспорту встановлено систему показників, за якою оцінюють ступінь використання рухомого складу і результати його роботи.

Показники, які характеризують ступінь використання рухо­мого складу:

От — коефіцієнт технічної готовності ДТЗ;

ав — коефіцієнт випуску ДТЗ на лінію;

γ — коефіцієнт використання вантажопідйомності;

γ — коефіцієнт використання пробігу;

lїз— середня довжина їздки;

Lв — середня відстань перевезення вантажу;

Ін.р—час простою ДТЗ під навантаженням-розвантаженням;

Тн — час перебування у наряді;

Тм — час перебування на маршруті;

Vт—технічна швидкість руху;

Vе— експлуатаційна швидкість.

 

Показники, які характеризують результати роботи ДТЗ:

nїз — кількість їздок;

Lв, lв — пробіг з вантажем;

L3 — загальний пробіг;

U — продуктивність ДТЗ, т;

W — продуктивність ДТЗ, ткм

Q — обсяг перевезень, т;

Р — вантажообіг, ткм;

Lн — нульовий пробіг за день;

t рух— час руху рухомого складу.

 

Показники використання ДТЗ.

 

Парком називають ДТЗ (автомобілі, автомобілі-тягачі, приче­пи, напівпричепи) автотранспортного підприємства.

Списочним (інвентарним) парком називають ДТЗ, що є на облі­ку за інвентарними книгами. За технічним станом він поділяється на парк Ат, готовий до експлуатації, і парк Ар. який потребує ремонту або знаходиться на ремонті і технічному обслуговуванні:

Асп = Ат + Ар.

Парк, готовий до експлуатації, в свою чергу, поділяється на парк Ае, який використовується для перевезення (знаходиться в експлуатації), і парк Ап, який знаходиться з різних причин у простої у готовому до експлуатації стані:

Ат — Ае + Ап. Таким чином:

АСп = АеПр.

Для обліку парку ДТЗ за визначений період часу користуються такими показниками:

АДсп — списочні автомобіле-дні;

АДТ — автомобіле-дні парку, готового до експлуатації;  автомобіле-дні експлуатації;

АДП — автомобіле-дні простою ДТЗ, готового до експлуатації; АДр — автомобіле-дні ДТЗ на ремонті і технічному обслугову­ванні.

Виходячи з попередніх формул, маємо:

АДСП = АДТ + АДР; АДТ = АДе + АДП;

 

Коефіцієнт технічної готовності та випуску рухомого складу

 Готовність парку ДТЗ до перевезень визначається коефіцієн­том технічної готовності. Використання ДТЗ визначається коефіці­єнтом випуску.

Коефіцієнт технічної готовності характеризує ступінь готов­ності ДТЗ до перевезень і визначається:

для одного автомобіля за Дсп календарних днів: ат = Дтсп;

для парку ДТЗ за один робочий день:  ат   = Ат / Асп;                                                                                                                                                                                                                                                                      

для парку ДТЗ за Дн календарних днів:  ат =АДТ / АДсп                                                                                                                                                                                                                                   

де Дт — дні парку, готового до експлуатації.

Коефіцієнт випуску рухомого складу характеризує ефектив­ність роботи парку ДТЗ щодо випуску рухомого складу на лінію і визначається:

для одного автомобіля за Дсп календарних днів: ав = Де / Дсп;

для парку ДТЗ за один робочий день: ав = Ае / АсП;:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

за Дн календарних днів: ав = АДе / АДН = [АДСП-(АДН + АД,)] / АДСП,

Де Дсп — списочні дні; Де — дні експлуатації; АДН — автомобіле-дні нормованих простоїв.

Ці коефіцієнти залежать від технічного стану ДТЗ (ступеня зношення), умов експлуатації, якості і методу виконання ремонту, часу простою під час технічного обслуговування і ремонту.

Коефіцієнт випуску, крім того, залежить від нормативних про­стоїв, шляхових і кліматичних умов (бездоріжжя, заноси), сезонно­сті перевезень, організації роботи АТП.

Через організацію роботи ДТЗ у вихідні і в святкові дні підви­щується коефіцієнт випуску ДТЗ. Для його підвищення необхідно також не допускати простою ДТЗ, готових до експлуатації, через різні організаційні причини (відсутність роботи, несвоєчасне поста­чання палива, шин та ін.).

Підвищення коефіцієнта технічної готовності досягається:

- своєчасним і якісним проведенням ТО і ремонту ДТЗ;

- використанням сучасного методу ремонту;

- організацією другого ТО у міжзмінний час;

- виконанням встановлених правил технічної експлуатації ДТЗ;

- дбайливим ставленням водія до закріплених за ним ДТСоздан 26 фев 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником