лекція 11

 
 

лекція 11
аа

Середня довжина їздки.

Середня довжина їздки — це пробіг, який здійснюється автомобілем за одну їздку від пункту наванта­ження до пункту розвантаження, який визначається діленням за­гального вантажного пробігу на кількість виконаних їздок:

lїз = L / n їз

Середня довжина їздки залежить від розміщення вантажоство-рювальних і вантажопоглинальних місць, структури вантажопотоків і вантажообігу. Середня довжина може бути знижена у разі раціо­нального закріплення споживачів масових однотипних вантажів за постачальниками.

 

Час простою ДТЗ під час навантажування-розвантажу-вання. Навантажувально-розвантажувальними роботами називається комплекс операцій, пов'язаних із навантаженням вантажу на ДТЗ у пунктах відправлення вантажу і розвантаженням його у пунктах прибуття.

Загальний час простою t рух  ДТЗ під навантажуванням і розван­тажуванням за одну їздку включає час:

- очікування навантажування-розвантажування;

- маневрування ДТЗ у пунктах навантажування-розвантажу­вання;

- виконання навантажування-розвантажування;

- оформлення документів.

Час очікування навантажування-розвантажування, хоча і не є обов'язковим елементом, але часто становить значну частину загального часу простою під час навантажування-розвантажування. при чіткій організації роботи навантажувально-розвантажувальних пунктів цей час може бути зведено до мінімуму або навіть повністю ліквідовано.

Час маневрування залежить від типу ДТЗ, прийнятої схеми роз­ташування навантажувально-розвантажувальних механізмів і ДТЗ, розміру майданчиків для маневрування на навантажувально-роззантажувальних пунктах і благоустрою під'їзних шляхів.

Час виконання навантажування-розвантажування є головною складовою загального часу простою. До нього відносять також час, витрачений на відкриття і закриття бортів і дверей кузова, зв'язу­вання вантажу, закріплення брезенту, зважування або перерахунок вантажу (за винятком випадків, які зумовлені в «Єдиних тарифах на перевезення вантажу автомобільним транспортом» або договорах на перевезення), навішування пломби тощо. Загальний час навантажу­вання-розвантажування залежить від способу їх виконання, вантажо­підйомності і типу ДТЗ, виду вантажу, кількості і кваліфікації ван­тажників при ручному способі або від типу і продуктивності механіз­му при механізованому способі навантажування-розвантажування.

Час оформлення документів залежить від їх складності.

Для скорочення загального часу простою оформляти докумен­ти слід під час процесу навантажування-розвантажування.

Загальний час визначається нормами простою ДТЗ під наванта­жуванням і розвантажуванням, які встановлюються «Правилами пристосування єдиних тарифів на перевезення вантажу автомобіль­ним транспортом».

Скорочення часу простою ДТЗ під навантажуванням-розвантажуванням досягається:

- підвищенням рівня механізації навантажувально-розванта­жувальних робіт;

- використанням високопотужних машин і механізмів для на­вантажування-розвантажування;

- використанням автомобілів-самоскидів і самонавантажувачів;

- рівномірним прибуттям ДТЗ до пунктів навантажування-роз­вантажування;

- організацією роботи автомобілів-тягачів зі змінними приче­пами і напівпричепами.

Час роботи ДТЗ.

Упродовж робочого дня кожен автомобіль (автопоїзд) певний час знаходиться у наряді, тобто працює на лінії, перевозить вантажі.

Час перебування у наряді Тн вимірюють кількістю часу з мо­менту виїзду ДТЗ з АТП до моменту його повернення в АТП, за ви­нятком часу, який згідно з трудовим законодавством водій витрачає на відпочинок і прийняття їжі.

Час у наряді складається із часу руху Трух і часу простою під навантажуванням-розвантажуванням Тн.р:

 

Т н  = Трух  + Тн-р

Співвідношення між часом руху і часом простою під наванта-жуванням-розвантажуванням залежить від відстані перевезення вантажу, способу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, кількості перевезеного вантажу за одну їздку, вантажопідйом­ності ДТЗ, швидкості руху, дорожніх умов.

Час у наряді (у годинах) може бути також представлений су­мою часу роботи ДТЗ на маршруті Тм і часом Тн, який витрачено на нульовий пробіг:

ТНМ + t н

Час у наряді залежить від тривалості робочого дня водія, режи­му роботи АТП (кількості змін), режиму роботи вантажовідправни­ків і вантажоотримувачів, яких обслуговують. Збільшення трива­лості цього часу досягається організацією роботи у кілька змін, тоб­то закріпленням за одним автомобілем кількох водіїв.

Середня швидкість руху ДТЗ. Розрізняють технічну та екс­плуатаційну швидкості руху ДТЗ.

Технічна швидкість Vт — це середня швидкість руху ДТЗ за певний час руху, яка визначається відношенням пройденої відстані L до часу руху Трух:

Vт = L / Трух

При обчисленні технічної швидкості під час руху враховують­ся усі зупинки, пов'язані із регулюванням руху (зупинки біля світ­лофорів, переїздів тощо).

Технічна швидкість залежить від динамічних властивостей  та їх технічного стану, ступеня використання ДТЗ, дорожніх умов, інтенсивності руху транспортного потоку, частоти зупинок, пов'язаних із регулюванням руху, кваліфікації водія, особливостей вантажу, що перевозиться, наприклад негабаритного.

Підвищення технічної швидкості (у межах, що забезпечують безпеку руху) може бути досягнуто правильною експлуатацією ав­томобіля (використанням розгону і накату, правильним вибором режиму руху тощо).

Експлуатаційна швидкість

Vе — це умовна швидкість руху ДТЗ за час його знаходження на лінії, яка визначається відношенням пройденої відстані  L до загального часу перебування у наряді Тн:

Vе = L / Тн =L / Трух + Тн-рпт

де Тпт — час простою через технічні причини.

Експлуатаційна швидкість завжди менша за технічну через те, що при її обчисленні враховується час простою під навантажуванням-розвантажуванням і через технічну несправність. Вона зале­жить від технічної швидкості, способу виконання навантажування-розвантажування, відстані перевезення вантажу.Создан 04 мар 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником