лекція 16

 
 

лекція 16

ап 

Документація на перевезення вантажів.

 

В правилах перевезень введено термін «товарно-транспортна документація», а пунктом 11 цього нормативного акта встановлено правила оформлення документів на перевезення.

Товарно-транспортна документація — це комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюються облік, прийом, передача, перевезення, здача вантажу і взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу.

Згідно з наказом Міністерства транспорту України і Міністер­ства статистики України від 29.12.95 р. № 488/346 «Про затверд­ження типових форм первинного урахування обліку вантажного автомобіля» такими документами є:

• подорожній лист вантажного автомобіля, типова форма № 2;

• подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному спо­лученні, типова форма № 1 (міжнародна);

• товарно-транспортна накладна, типова форма № 1-ТН;

• талон замовника, типова форма № 1-ТЗ.

Подорожній лист вантажного автомобіля. Подорожній лист — первинний документ, призначений для обліку вантажних автомо­більних перевезень, що всебічно характеризує роботу водія й авто­мобіля з моменту їхнього виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство (див. додаток 1).

Перевізники, що експлуатують вантажні автомобілі — власні або орендовані (без водія), зобов'язані при випуску автомобіля на лінію видавати водію оформлений подорожній лист типової форми № 2, якщо перевезення здійснюються в межах України, і типової форми № 1 (міжнародна), якщо перевезення здійснюються в міжна­родному сполученні. Експлуатація вантажного автомобіля без подо­рожнього листа затвердженої форми забороняється.

Порядок видачі подорожніх листів вантажного автомобіля (типові форми № 1 (міжнародна) і № 2-ТН) установлений пунктами 2.1 і 2.8, а порядок і послідовність їхнього заповнення — пунктами 3.1-3.4 Інструкції про транспортну документацію.

Товарно-транспортні накладні. Документом, призначеним для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їхнього проходження, оприбуткування, складського, оперативного і бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення

 

 

вантажів і обліку виконаної роботи, може бути товарно-транспорт­на накладна типової форми № 1-ТН (див. додаток 2).

На кожну їздку автомобіля і для кожного вантажоотримувача виписується окрема товарно-транспортна накладна. Ця вимога по­ширюється на всі види вантажних перевезень автомобільним транс­портом, незалежно від умов оплати за його роботу і видів перевезень.

Порядок оформлення товарно-транспортних накладних вста­новлено пунктами 2.2-2.7, а порядок і послідовність їхнього запов­нення — пунктом 3.5.

Інструкції про транспортну документацію. Якщо в розділі «Відомості про вантаж» товарно-транспортної накладної недос­татньо рядків для переліку всіх найменувань, пред'явлених до пере­везення товарно-матеріальних цінностей, до товарно-транспортної накладної, як її невід'ємна частина, додається відповідним чином оформлена товарна накладна (сертифікат або інша форма первин­ного обліку), що застосовується підприємством для оформлення опе­рацій по передачі товарно-матеріальних цінностей.

Таким документом при необхідності також може бути типова форма № М-20 «Накладна на відпуск товарно-матеріальних ціннос­тей», затверджена наказом Держкомстату України від 27.07.98 р. № 263.

Талон замовника. За умови використання автомобіля з пого­динною формою оплати транспортних послуг до подорожнього лис­та вантажного автомобіля типової форми № 2 додаються товарно-транспортна накладна типової форми № 1-ТН і талон замовника типової форми № 1-ТЗ. При цьому товарно-транспортна накладна є підставою для визначення обсягів вантажних перевезень (у тоннах і тонно-кілометрах) і включення їх до подорожнього листа, талон за­мовника — для розрахунків перевізника із замовником автомобіль­ного транспорту за виконані транспортні послуги.

Організація перевезення вантажів в контейнерах та подонах. 

Контейнером називається пристосування (місткістю не менше 1 м3), призначене для багаторазового використання при безтарному перевезенні вантажу і пристосоване для механізованого наванта­ження і вивантаження (без перевантаження вантажу, що знаходить­ся в ньому, на всьому шляху від відправника до отримувача при пе­ревезеннях у змішаному сполученні), а також для короткочасного збереження вантажу (рис. 8.1, 8.2).

Класифікація контейнерів. Стандарти на контейнери

Контейнери класифікують за рядом ознак.

Залежно від способу виконання перевезень вони поділяються на транзитні, призначені для перевезення вантажу в змішаному сполученні, і місцеві, які застосовуються тільки при автомо­більних перевезеннях вантажу.

За призначенням контейнери бувають універсальні, для перевезення різних вантажів, і спеціальні, пристосовані для перевезення одного чи декількох однотипних вантажів. Розміри і вантажопідйомність контейнерів визначаються Держстандартом.

За матеріалом виготовлення контейнери можуть бути дере­в'яними, металевими і дерев'яно-металевими.

Виготовляють також контейнери з пластмаси і різних еластич­них матеріалів — гуми, каучуку, поліетилену, нейлонової тканини, склопластику та ін.

Конструктивно контейнери підрозділяються на збірно-роз­бірні і нерозбірні.

За вантажопідйомністю (номінальній масі брутто) контейне­ри бувають багатотоннажні (10-30 т)і середньотон-н а ж н і (2,5-5 т), які використовуються при перевезеннях у зміша­ному сполученні, а також малотоннажні (0,625 і 1,25 т).

Універсальні контейнери — нерозбірні, металеві і дерев'яні, — у передній частині мають двостулкові двері, що защіпаються. На даху в них є проушини для навантаження-розвантаження контейне­ра. Універсальні контейнери, які використовуються в змішаному сполученні, належать у більшості випадків міністерству транспорту.

На кожен універсальний контейнер, перевезений у змішаному сполученні, який належить, наприклад Міністерству транспорту, мають бути нанесені наступні трафаретні написи і знаки: напис і знак залізничного транспорту (молоток і гайковий ключ); номер контейнера на причілках, на даху й усередині; маса контейнера брутто; маса самого контейнера і граничне навантаження нетто в кілограмах; внутрішній обсяг у кубометрах; місце і дата виготов­лення контейнера й останнього капітального ремонту.

У змішаному сполученні в універсальних контейнерах можна перевозити різноманітні вантажі, за винятком тих, котрі за затверд­женими правилами не приймають до перевезень (вибухові, отруйні, вантажі великої маси, легкозаймисті).

Спеціальні контейнери належать відправникам і отримувачам, їх застосовують в основному в тих випадках, коли перевозиться або специфічний вантаж, або вантаж, для якого при звичайному способі транспортування потрібна дорога тара або можуть мати місце значні втрати вантажу (бій, розпилення, псування і т.д.). Крім того, спе­ціальні контейнери слугують для порівняно довгострокового збері­гання доставлених у них вантажів на складах споживачів, їх засто­совують для перевезення рудних концентратів, скла, овочів, поштових посилок тощо. На спеціальних контейнерах повинні бути нане­сені трафаретні написи і знаки, наноситься найменування власника.

Контейнери пломбують пломбою відправника, на якій з одного боку є найменування підприємства чи організації відправника ван­тажу, цифрові і буквені контрольні знаки, а з іншого — скорочене найменування залізничної станції і дороги, по якій відправляється контейнер. Відбиток найменування відправника, цифрових і букве-них контрольних знаків ставиться відправником і в товарно-транс­портних документах.

На перевезення вантажу в змішаному сполученні необхідно виписувати накладні спеціальної форми. Відправник заповнює яр­лик встановленої форми, де вказує найменування станцій і доріг від­правлення і призначення, найменування отримувача. Ярлик вкладають у рамку, встановлену на замку контейнера.

Потрібну кількість контейнерів встановлюють тільки після ви­значення обсягу перевезень вантажу на майбутній період, вибору типу і вантажності контейнера, визначення часу оберту контейнера (часу між двома завантаженнями вантажу в контейнер).

Час оберту складається з:

  часу перебування завантаженого контейнера у відправника: часу перевезення контейнера від відправника до отримувача і часу виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

• часу перебування контейнера в отримувача;

  часу, витраченого на повернення контейнера відправнику чи доставку іншому вантажовласнику;

• часу чекання завантаження контейнера вантажем.

Час оберту під час перевезення в змішаному сполученні до­сягає ЗО діб, у прямому автомобільному сполученні — 1-3 доби.

Умови перевезення в контейнерах

Оплату за перевезення вантажів в універсальних і спеціалізо­ваних контейнерах, вантажів у пакетованому вигляді проводять за спеціальним розділом прейскуранта.

Під час перевезення універсальних контейнерів тарифна плата встановлюється залежно від номінальної маси брутто, відстані пере­везення (із градацією, аналогічною відрядним тарифам для вантажів масою понад 5 т) і належності контейнера.

Якщо контейнер належить АТП, то плата встановлюється за навантажений контейнер і в неї включається плата за користування контейнером, вартість перевезення порожнього контейнера й експе­дирування.

Якщо він не належить АТП, то плата встановлюється окремо для порожнього і навантаженого контейнерів, а за користування й експедирування взагалі не стягується.

Під час перевезення вантажів у пакетованому вигляді і наван­тажених спеціалізованих контейнерів, а також піддонів і порожніх спеціалізованих контейнерів (вантаж 4-го класу) плата стягується за фактичну масу залежно від маси відправлення, класу вантажу і від­стані перевезення.

Залежно від номінальної маси брутто контейнера стягується також додаткова плата за кожен контейнер:

  при механізованому навантаженні (розвантаженні) контей­нера;

   при навантаженні (вивантаженні) вантажів в універсальні контейнери без зняття їх з автомобіля;

  за кожну добу перебування у клієнта обмінного контейнера, що належить АТП.

При затримці контейнерів відправниками чи отримувачами по­над норми встановлено штрафи за кожну годину залежно від номі­нальної маси.

 Создан 25 янв 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником