лекція 18

 
 

лекція 18

ап 

Організація роботи водіїв вантажних автомобілів.

Режим праці і відпочинку, передбачений дійсним Положенням, є обов'язковим при складанні графіків роботи водіїв. Розклади і графіки руху автомобілів у міському, приміському і міжміському сполученнях повинні розроблятися з урахуванням норм і вимог чин­ного Положення.

 Праця водіїв автомобілів регулюється загальними нормами трудового законодавства. Положення регламентує особливості за­стосування цих норм, виходячи зі специфіки організації праці і від­починку водіїв автомобілів.

 Для водіїв, які працюють 6 днів на тиждень, тривалість що­денної роботи не може перевищувати 7 годин, а напередодні вихід­них днів — 6 годин.

При п'яти- і шестиденному робочому тижні тривалість щоден­ної роботи (зміни) водіїв визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, затвердженими ад­міністрацією за узгодженням з місцевим комітетом професійного союзу, з дотриманням встановленої тривалості робочого тижня (40 годин).

У передсвяткові дні тривалість роботи (зміни) водіїв скорочу­ється на одну годину як при п'ятиденному, так і шестиденному робочому тижні. У тих випадках, коли святковим дням передують дні щотижневого відпочинку, зазначене скорочення тривалості ро­бочої зміни не здійснюється.

При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину.

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною у тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема при безперерв­них виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Нічним вважається час з 22 годин вечора до 6 годин ранку.

У тих випадках, коли за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана для даної категорії водіїв щоденна або щотиж­нева тривалість робочого часу, допускається за узгодженням із профспілковими органами введення підсумованого обліку робочого часу (переважно, місячного) для того, щоб тривалість робочого часу за обліковий період за графіком не перевищувала нормованої кіль­кості робочих годин, встановлених законодавством.

4. Підсумований місячний облік робочого часу встановлюється адміністрацією підприємства за узгодженням з місцевим комітетом професійного союзу. При підсумованому обліку робочого часу три­валість робочої зміни водіям може встановлюватися не більше 10 го­дин, а з дозволу міністерства (відомства) за узгодженням з відпо­відним центральним комітетом профспілки — не більше 12 годин з дотриманням нормованої кількості робочих годин за обліковий пе­ріод.

Обліковий період від 1 до 6 місяців для водіїв автомобілів, зай­нятих перевезенням пасажирів у курортній місцевості в літньо-осінній період і на інших перевезеннях, зв'язаних з обслуговуван­ням сезонних робіт, може встановлюватися міністерством, відомст­вом за узгодженням з відповідним центральним комітетом проф­спілки.

5.  У випадках, коли при міжміських перевезеннях передбача­ється перебування водія в автомобілі понад 12 годин, на такому автомобілі має бути обладнане спеціальне місце для відпочинку водія, і в рейс повинно бути спрямовано два водії.

6. Для водіїв міських автобусів з їхньої згоди адміністрація у разом з місцевим комітетом професійного союзу може встановлю­вати робочий день з поділом зміни з двома виходами на роботу. При цьому тривалість перерви повинна бути не меншою 2 годин без урахування часу обідньої перерви.

7. Водіям легкових автомобілів (крім таксі), а також водіям інших автомобілів експедицій і дослідницьких партій, зайнятих на геологорозвідувальних, топографо-геодезичних і дослідних роботах у польових умовах, ненормований робочий день може бути вста­новлений керівником підприємства за узгодженням з місцевим комітетом професійного союзу. Кількість і-тривалість робочих змін за графіками змінності цим водіям встановлюється, виходячи з нор­мованої тривалості робочого тижня (40 година), а дні щотижневого відпочинку надаються на загальних підставах.

Водіям з ненормованим робочим днем надається — як компен­сація за навантаження і роботу в позаурочний час — додаткова відпустка і виплачується відповідна доплата.

8. До складу робочого часу водія включається:

а)  встановлений нормативами час — від підготовки до завер­шення: для виконання робіт перед виїздом на лінію, після повернен­ня з лінії на підприємство, а при міжміських перевезеннях — для виконання робіт у пункті повернення або в дорозі (у місці стоянки) перед початком і після закінчення зміни;

б)   час проведення медичного огляду водіїв перед рейсом тривалістю до 5 хвилин у зміну;

в) час руху автомобіля на лінії;

г) час стоянки: у пунктах навантаження і розвантаження, у міс­цях посадки і висадки пасажирів, у місцях використання спеціаль­них автомобілів;

д) час простоїв не з вини водія;

є) час зупинок, передбачений графіком для короткочасного відпочинку в дорозі і на кінцевих пунктах, а також час для огляду рухомого складу і його обслуговування. На міжміських перевезен­нях після 3 годин безперервного водіння автомобіля передбачається зупинка для відпочинку водія тривалістю 10 хвилин, надалі стоянка такої тривалості передбачається кожні 2 години. Водієві-відрядни-кові цей час враховано у нормах. При наданні водієві обідньої перерви зазначений додатковий час для відпочинку йому не нада­ється;

є) час стоянки при міжміських перевезеннях у проміжних і кінцевих пунктах, передбачений графіком (завданням) для охорони вантажу й автомобіля. Цей час може зараховуватися водієві як ро­бочий у розмірі 1/3 лише в тих випадках, коли йому потрібно забез­печувати охорону автомобіля і вантажу. Якщо в рейс виїжджають два водії, час на охорону вантажу й автомобіля зараховується в ро­бочий час тільки одному з них;

ж) половина часу, передбаченого завданням на рейс (розкла­дом, графіком), при обслуговуванні автомобіля, обладнаного спаль­ним місцем у міжміському рейсі, двома водіями, коли один з водіїв не керує автомобілем.

III. Час відпочинку

9.  Водії відповідно до чинного законодавства про працю ко­ристуються правом на:

а)  перерву впродовж робочої зміни для відпочинку і харчу­вання (обідня перерва);

б) щоденний відпочинок (між змінами);

в) щотижневий відпочинок (вихідні дні);

г) відпочинок у святкові дні;

д)  щорічну (основну) відпустку та у випадках, передбачених чинним законодавством, додаткову відпустку.

10.  Перерва для відпочинку і харчування надається тривалістю не більше 2 годин, здебільшого у середині робочої зміни, але пере­важно не пізніше як через 4 години після початку роботи. При три­валості робочої зміни понад 8 годин можуть надаватися дві перерви для відпочинку і харчування загальною тривалістю не більше 2 годин.

11.  Тривалість щоденного (між зміною) відпочинку разом із часом перерви для відпочинку і харчування повинна бути не мен­шою подвійної тривалості часу роботи в робочий день (зміну), що передує відпочинку.

12.  Водіям, яким встановлений підсумований облік робочого часу, тривалість щоденного (між зміною) відпочинку в окремі пе­ріоди роботи з дозволу міністерства, відомства, погодженого з від­повідним центральним комітетом профспілки, може бути зменшена

 Создан 25 янв 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником