лекція 20

 
 

лекція 20

ап 

  Транспортно експедиційні роботи

         При  організації переве­зень експортно-імпортних вантажів, а також вантажів по території Украї­ни автомобільним транспортом між Перевізником та Експедитором укладається  договір що регулює взаємини сторін

Перевізник зобов 'язується:

       Забезпечити подачу транспортного засобу під навантаження в погоджений термін і у стані, придатному для міжнародного транспорту­вання даного вантажу і відповідному санітарним вимогам.

       Здійснювати доставку вантажів найкоротшим маршрутом, від­критим для руху. Терміни доставки вантажів визначаються, виходячи із середньодобового пробігу 450 км, за винятком заздалегідь обумовлених письмово між Перевізником і Експедитором.

       Прийняти на себе відповідальність за схоронність вантажів на шляху прямування відповідно до міжнародної конвенції СМК, а також п.4.2.2 даного договору.

Інформувати Експедитора про вимушену затримку автопоїзда у дорозі і її причини, а також інші непередбачувані обставини, що перешкоджають своєчасній доставці вантажів. За відсутності своєчасної ін­формації про причину простою — питання оплати за простій не розгля­дається.

Надавати Експедиторові письмові (факсові) підтвердження прийняття заявок із указанням марки і номера автомобіля, упродовж двох днів з моменту їхнього одержання.

  Вчасно подавати рахунки за перевезення з накладними СМК (ТТН).

 Експедитор зобов 'язується:

 Вчасно представляти Перевізникові (за три дні до початку за­вантаження) письмову заявку, вказавши наступні дані:

— відправник вантажу, адреса завантаження;

— вантажоотримувач, адреса розвантаження;

— дата і час подачі автомобіля під навантаження;

— найменування і маса вантажу (брутто);

— ставка фрахту.

Про всі зміни  повідомляти не пізніше ніж за два дні до завантаження.

  Якісно оформляти товарно-транспортну документацію, вчасно вирішувати питання, пов'язані з ліцензуванням і митною обробкою ван­тажів.

 Оплата перевезень здійснюється перерахуванням Експедитором грошових засобів на розрахунковий рахунок Перевізника.

 Додаткові гроші, належні Експедиторові, не враховуються Перевізником у виставлених рахунках за перевезення.

 Рахунки за перевезення виставляються з додатком оригіналі СМК (ТТН), оформленого відповідно до чинних вимог.

 Експедитор здійснює оплату рахунків Перевізника за виконані послуги в терміни, зазначені в письмовій заявці, у якій обумовлюються умови перевезення і вартість транспортних послуг. Заявка та ТУ є невід'ємним додатком до договору.

У випадку несвоєчасної оплати Експедитор сплачує Перевізникові штраф з розрахунку 0,3 % від суми неплатежу за кожний банків, день його прострочення.

 Після виконання ТУ сторони в десятиденний термін підписують акт приймання-здавання виконаних робіт.

 Сторона, що порушила свої зобов'язання за договором, повинне без зволікання усунути порушення, повідомивши про це іншу сторону.

За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим договором або додатків до нього, якщо наслідком стало нане­сення збитків протилежній стороні, що виразилося в недоодержанні при­бутку або збитках, сторона, що допустила ці порушення, зобов'язані відшкодувати іншій стороні завдані нею збитки в повному обсязі (заключення прямих договорів із третьою стороною, що знаходиться і договірних відносинах з однієї із сторін).

 Перевізник несе відповідальність:

За своєчасну доставку вантажу в пункт призначення і схорон­ність вантажу в дорозі.

У випадку втрати, нестачі або ушкодження вантажу відпо­відає за збиток:

— у випадку втрати або нестачі — у розмірі вартості втраченого абс відсутнього вантажу;

  у випадку ушкодження — у розмірі суми, на яку понизилася вартість. Вартість вантажу вказується Замовником у товаротранспортній накладній.

У випадку несвоєчасної подачі автомобіля під завантаження за погодженою заявкою або затримки його у дорозі з вини Перевізника, ос­танній виплачує Експедиторові штраф у розмірі  100 доларів США за кожну добу затримки.

За неподання автомобіля під завантаження за погодженою заявкою Перевізник оплачує Експедиторові штраф із розрахунку 20% від ставки фрахту.

 Експедитор несе відповідальність:

 За наднормативний простій транспорт)- (у чеканні навантаження-розвантаження через неправильно оформлений СМК (ТТН) або в чеканні митної обробки та ін.).

 За кожну добу затримки автомобіля (після двох діб з моменту його прибуття на завантаження-вивантаження) з вини Замовника Експе­дитор зобов'язується сплатити Перевізникові штраф з розрахунку 100 до­ларів СІЛА за кожну наступну добу простою на інотериторії і 50 доларів США на території України в національній валюті за курсом Нацбанку на момент здійснення платежу.

  За невиконання вимог водія щодо розміщення і закріплення вантажу всередині вантажного відсіку.

 У випадку виникнення будь-якого виду перевантаження на вісь з вини відправника вантажу Експедитор зобов'язується оплатити вар­тість штрафу, підтвердженого документами, виданими на прикордонному переході (квитанція про сплату штрафу й електронна роздруківка розра­хунку по перевантаженню).

  Експедиція гарантує відповідність упаковки вантажу зазначе­ної в п. 4 ст. 17 КДПГ.

  За відмову від погодженої заявки у день завантаження Експе­дитор оплачує Перевізникові штраф з розрахунку 20 % від ставки фрахту.

 У випадку виникнення суперечок і розбіжностей сторони будуть прагнути до їхнього вирішення шляхом переговорів. Якщо угоди не буде досягнуто — суперечки підлягають рішенню в Арбітражному суді України.

 

Збереження вантажу

 

Автотранспортна організація матеріально відповідальна за збере­ження прийнятих до перевезень вантажів за їх масою, кількістю або об'ємом, визначеними при навантаженні. Строк відповідальності за збереження вантажів триває від моменту навантаження їх на рухо­мий склад до моменту здачі вантажоотримувачу. Тоді, коли автотра­нспортна організація виконує вантажно-розвантажувальні роботи (наприклад, при застосуванні автомобілів-самонавантажувачів та ін.), вона відповідає також за пошкодження вантажів під час цих операцій.

При централізованих перевезеннях вантажів матеріальна відпо­відальність за збереження їх у дорозі покладається здебільшого на водіїв автомобілів.

Для підвищення рентабельності змішаних перевезень, коли один і той же вантаж для доставки його з пункту відправлення в пункт призначення перевозять не тільки автомобілями, але й іншими ви­дами транспорту, застосовують контейнери, що значно скорочують час перевантаження вантажу і забезпечують краще його збережен­ня. Незалежно від цінностей, що містяться в контейнері, на нього видається один товарно-транспортний документ, в якому зазначений номер контейнера. На контейнері ставлять пломбу, цілісність якої водій, що виконує функції експедитора, має перевірити (порівнявши її з відбитком на накладній) при прийманні контейнера для переве­зення. Тому при перевезенні контейнерів, коли приймає, супрово­джує, здає та оформляє вантаж водій, він відповідає за цілісність, збереження пломб і самих контейнерів. Про цілісність пломби при здачі контейнера і його справність вантажоотримувач робить відпо­відний запис в товарно-транспортних документах. Водій відповідає за збереження пломби і справність контейнера і не допускає його відкривання до підпису вантажоотримувача про прийняття контей­нера і цілісність пломби. При справному контейнері та цілій пломбі водій не відповідає за масу, кількість і збереження вантажу в кон­тейнері.

Процес перевезень вантажів супроводжується деякими допоміж­ними (експедиційними) операціями, такими, як приймання ванта­жів (за масою, кількістю місць або обмірюванням) і отримання това­рно-транспортних та інших супровідних документів від вантажовід­правника, охорона вантажів у дорозі, здача вантажу вантажоотри­мувачу та оформлення товарно-транспортних і супровідних докуме­нтів. Ці операції виконують здебільшого водії автомобільних під­приємств. Тому водій має добре знати порядок і умови приймання та здачі вантажів, порядок їх зважування та обмірювання, особливості навантаження, перевезень і розвантаження окремих видів вантажів, а також порядок оформлення товарно-транспортної документації.

Таким чином, при перевезеннях водій є повноважним представ­ником автопідприємства, який відповідає за збереження прийнятих до перевезень вантажів. За виконання експедиційних операцій водії отримують додаткову оплату згідно з чинним положенням про опла­ту праці водіїв автомобілів.

Вантажовідправники сплачують автомобільним підприємствам за транспортну роботу згідно з встановленими тарифами. Єдиними пра­вилами застосування тарифів на експедиційні операції визначено чотири категорії вантажів залежно від складності виконання транс­портно-експедиційних операцій.

Велике значення в організації вантажних перевезень, збережен­ні та експедируванні вантажів автомобільним транспортом загально­го користування мають вантажні автостанції. Переважно автостанції розміщують поблизу удосконалених автомобільних до­ріг, у великих містах, біля залізничних станцій, міських і річкових портів. Вантажні автостанції забезпечують виконання транспортно-експедиційних і складських операцій, сприяють організації зміша­них та міжміських перевезень. Вантажні автостанції за допомогою своїх агентств організовують збір малих партій вантажів, сортують їх для завантаження автомобіля і забезпечують відправлення в по­трібний пункт, а також завантаження автомобілів у попутному на­прямку з відповідним оформленням товарно-транспортних докумен­тів. Водії мають бути зацікавлені в отриманні попутного вантажу, бо це скорочує пробіги без вантажу.

 Создан 25 янв 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником