лекція 1

 
 

лекція 1

ВступВступ
Автомобільний транспорт займає в Україні провідне місце не тільки в економіці, а Й у соціальній сфері - з огляду на його при¬значення! він є основним видом транспорту, який доставляє пасажирів і вантажі «від дверей до дверей» і може функціонувати незалежно від інших нидів транспорт)1.
В цілому провізні спроможності автотранспорту повною мірою повинні відповідати потребам народною господарства і населення га сприяти розвитку економіки країни, Суспільно-економічні зміни, що відбуваються в народному господарстві України, позначаються і на автомобільному транспорті. Практика показує, що за останні ро¬ки досягнуто збалансованості попиту і пропозицій транспортних послуг (тобто рівноваги «транспортного ринку»).
В умовах ринкових відносин держава повніша не тільки законо¬давчо забезпечувати процес організації перевезень, а й контролюва¬ти виконання транспортного законодавства, забезпечувати організа¬цію переведень на визначеному якісному рівні і відповідати повною мірою перед населенням на рівень транспортного обслуговування.
Обов'язковою умовою забезпечення визначеного рівня безпеки та якості обслуговування є нерозривність технології планування й управління процесом перевезень.
Сучасна технологія перевезень повинна відповідати видам сполучень або регіональному принципу.
Зусиллями провідних автоперевізників країни за підтримки Міністерства автомобільного транспорту України створено Націо¬нальну асоціацію міжнародних автомобільних перевезень України (АсМАІІ). Вона об'єднує 756 організацій — перевізників, що мають статус дійсних членів асоціації.
АсМАП України є членом Міжнародного союзу автомобіль¬ного транспорт (МСАТ) - організації, яка об'єднує 165 членів із 65 країн. За п’ять років існування перевізники секретаріату АсМАП України брали участь у підписанні понад 40 міжурядових угод про автомобільне сполучення обсяг робіт, які виконували перевізники впродовж п'яти років значно збільшився.
Розбудова транзитних міжнародних Транспортних коридорів на Захід-Схід і Північ - Південь та інтеграція їх до міжнародної транспортної системи сприятиме поліпшенню й розвитку транспортних та економічних взаємовідносин з країнами Європи, залученню додаткових обсягів перевезень і валютних надходжень, наближенню до міжнародних стандартів пасажирських та вантажних перевезень; поліпшенню енергетичних й екологічних показників роботи транспорту.
Схвалення та прийняття концепції державної політики в галузі автомобільного транспорту визначає формування державних і регіо¬нальних програм щодо автомобільних перевезень й автомобілебуду¬вання.
Для вирішення державних програм, пов'язаних з автоперевезеннями, погрібні кваліфіковані кадри, а саме інженерно-технічні працівники, які володіють сучасними методами організації, технології, планування, обліку, аналізу вантажних та пасажирських перевезень.
З метою глибшого і комплексного вивчення основ автоперевезень студент мас чітко уявляти наскільки доцільно застосовувати ті чи інші рекомендації в умовах конкретною автопідприємства.

Загальні поняття про транспорт його види і роль, в житті країни.

Транспорт є однією з основних сфер суспільного виробництва
У нашій країні транспорт представляє собою єдину транспорт¬ну систему (ЄТС), яка включає в себе залізничний, автомобільний і водний транспорт.
Транспорт забезпечує виробничі та економічні зв'язки між різними сферами народною господарства. Він відіграє важливу роль у соціально-економічному і культурному розвитку суспільства, в економічних і культурних зв'язках з іншими країнами, в обороно¬здатності нашої країни.
Особливістю транспортної промисловості є те, що вона не переробляє сировину і не створює ніяких нових продуктів. Мате¬ріальні цінності у вигляді продукції промисловості і сільського гос¬подарства транспорт переміщає від місця виробництва до місця споживання, не збільшуючи кількості і не змінюючи якості цієї про¬дукції.
Виробничим процесом транспортної промисловості с процес переміщення вантажу і пасажирів у часі та навколишньому середовищі. Тож виробничий процес і продукція транспортної промисловості збігаються.

Основні елементи технічного оснащення автотранспорту.

Автомобільний транспорт являє собою сукупність засобів зв’язку, шляхів з'єднання, технічних засобів і споруд.
Дорожньо-транспортними засобами (ДТЗ) зв'язку є автомо¬білі, автомобілі-тягачі, причепи і напівпричепи, призначені для пе¬ревезення вантажів і пасажирів.
Шляхами з'єднання є автомобільні шляхи і магістралі.
До технічних засобів і споруд належать: гаражі, авторемонтні заводи і майстерні, станції технічного обслуговування тощо.

Автомобільні перевезення, як основна функція автотранспорту

Виробничий процес на автомобільному транспорті, який має на меті переміщення вантажів і пасажирів ДТЗ, називається автомобільними перевезеннями. Існують два види автомобільних переве¬зень — вантажні і пасажирські.
Розрізняють такі вантажні автомобільні перевезення: галузеві — перевезення вантажів промисловості, сільсь¬кого господарства, будівництва, торгівлі і громадського харчування, комунального господарства, перевезення поштові, вантажів насе¬лення;
територіальні — технологічні, міські, приміські, район¬ні і міжрайонні (обласні і міжобласні), міжміські, міжнародні пере¬везення;
технологічні — перевезення в межах підприємств і по території будівельних ділянок:
міські — перевезення на великі відстані, за належних шля¬хових умов, з різноманітною структурою перевезень. Це стосується і приміських перевезень поза межі міста на відстань до 50 км включно;
районні і міжрайонні — перевезення по території ад¬міністративних і економічних районів або між сусідніми районами. Вони характеризуються складнішими шляховими умовами, біль¬шими, ніж при міських і приміських перевезеннях відстанями, та менш різноманітною структурою перевезень;
міжміські — перевезення, які здійснюються на відстані понад 50 км між окремими областями, містами й економічними районами на шляхах значної протяжності, при відстані перевезень 1000 км і більше;
міжнародні — перевезення поза межі України та з-за кор¬дону.
За способом виконання розрізняють перевезення: місцеві пря¬мого і змішаного з'єднання.
Місцевими називають усі перевезення, незалежно від їх про¬тяжності, здійснювані одним автотранспортним підприємством.
При перевезеннях прямого з 'єднання у разі доставки вантажу від пункту відправлення до пункту призначення беруть участь кілька автотранспортних підприємств.
Перевезення змішаного з 'єднання виконуються двома або кіль¬кома видами транспорту. Вони можуть бути автомобільно-заліз¬ничними, автомобільно-водними, автомобільно-повітряними, авто-мобільно-залізнично-водними та ін.
За часом виконання перевезення поділяються на постійні, се¬зонні і тимчасові:
постійні — здійснюються впродовж року;
сезонні — періодично повторюються у певну пору року;
тимчасові — перевезення вантажів епізодичного характеру.
За організаційними ознаками розрізняють перевезення цент¬ралізовані і децентралізовані.
При централізованих перевезеннях автотранспортні підприєм¬ства виступають організаторами процесу доставки вантажу отриму¬вачем і керують цим процесом.
При децентралізованих перевезеннях кожний вантажоотриму¬вач самостійно забезпечує доставку вантажу.


Создан 10 июн 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником